Bezoek ons nu in Ondernemershuis Nederland

Op 16 april opende Mark Rutte het Ondernemershuis Nederland. Op de mooiste plek van Den Haag aan het Tournooiveld, op steenworpafstand van het Binnenhof. Wij ontvangen u graag op onze nieuwe locatie.

De verhuizing naar Tournooiveld 3

Sira Consulting was al gevestigd op het Tournooiveld in Den Haag. Maar nu nemen we vol trots intrek in het Ondernemershuis Nederland, exact één deur verder op Tournooiveld 3.

Het Ondernemershuis Nederland is ontstaan vanuit het idee om onze locatie in Den Haag nog meer te gebruiken om ondernemers, ambtenaren en politici bij elkaar te brengen en intensiever samen te werken in onze projecten.

Tijdens een lunch bleek dat meer organisaties deze behoefte hebben. En zo sloegen we de handen ineen met de andere bewoners van het Ondernemershuis. Dit zijn Stichting ONL voor Ondernemers, de Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs (Novaa), de Nederlandse Organisatie van Accountants en accountantskantoren (Novak) en het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK).

Het Ondernemershuis Nederland

Het is dé nieuwe ontmoetingsplek voor ondernemers, ambtenaren en politici. Ondernemende organisaties boordevol kennis, expertise en een grote achterban in het Nederlandse mkb zijn hier vanaf nu gehuisvest. We vonden het dan ook fantastisch dat Mark Rutte zelf het Ondernemershuis Nederland op 16 april jl. feestelijk wilde openen.

Ontmoetingsplaats voor politiek en ondernemers

Voor ons is het Ondernemershuis Nederland meer dan een werkplek in Den Haag. Het is een platform waar we overheid en politiek fysiek in contact brengen met ondernemers en burgers. Een plek waar we onderzoeksresultaten bespreken en in gesprek gaan over oplossingen die merkbaar zijn. Maar ook een plek waar ondernemers vragen kunnen stellen en waar politici en ambtenaren hulp van ondernemers kunnen krijgen. Het is de enige plek in Nederland die deze twee werelden bij elkaar brengt.

Kom snel een keer kijken!

Bent u ook nieuwsgierig naar onze nieuwe locatie? U bent uiteraard van harte welkom! Naast onze vestiging in Den Haag, kunt u ons ook vinden aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven.

Ter ere van de opening van het Ondernemershuis is een speciale krant uitgegeven, die u kunt downloaden via de onderstaande link.

Ondernemershuis Nederland – Welkom in Den Haag (PDF)

Provincie Limburg zoekt oplossingen voor regeldruk

Evenementen in Limburg hebben te maken met een groot aantal wetten en regels. In de afgelopen jaren is de regeldruk voor organisatoren daardoor toegenomen. De Provincie Limburg heeft de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en gezocht naar oplossingen.

Het toerisme en de gastvrijheidseconomie in Limburg bloeien. De verschillende evenementen in Limburg maken hiervan een belangrijk onderdeel uit en hebben zowel een lokale, regionale, nationale als internationale uitstraling. In de praktijk hebben organisatoren te maken met ruim 40 verschillende wetten en regels. In opdracht van de Provincie Limburg heeft Sira Consulting een klantreis opgesteld die organisatoren doorlopen. Met deze methodiek worden alle stappen waar organisatoren met de overheid te maken kregen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Organisatoren  beginnen enthousiast en optimistisch aan de organisatie van het evenement, tot het formele traject van de vergunningaanvraag begint.  Daarin ervaren zij ruim 20 verschillende knelpunten, zoals bijvoorbeeld: ‘Invullen aanvraagformulier kost veel tijd en leidt tot frustratie’.

De overheden en toezichthouders in Limburg erkennen de problematiek van de organisatoren en de regeldruk die zij ervaren. In een Innovation Lab onder begeleiding van Sira Consulting zijn oplossingsrichtingen verkend door de Provincie Limburg, gemeenten en toezichthouders. Deze oplossingsrichtingen en bekende best practices zijn gedeeld en dit biedt kansen om de regeldruk voor organisatoren te verminderen.

Het startschot voor het onderzoek ‘Bürokratiebremse in der Praxis’

In maart is Sira Consulting in opdracht van de Duitse ondernemersvereniging DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammertag) gestart met een regeldrukonderzoek binnen de Duitse horecasector. De regeldruk wordt in kaart gebracht, omdat veel ondernemers in de horecabranche de opeenstapeling van regels als zeer belemmerend ervaren. Dit geldt in het bijzonder voor kleine tot middelgrote bedrijven.

De DIHK wil met behulp van het onderzoek ideeën opdoen om regeldruk binnen de horecabranche te verminderen. Tevens kijken ze of de methode van het onderzoek ook op andere branches toegepast kan worden.

In samenwerking met de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gaat Sira Consulting de regeldruk voor kleine tot middelgrote bedrijven in de horecabranche in kaart brengen. De regeldruk wordt met behulp van de KAR-methodiek onderzocht. Door de boekhouding van verschillende ondernemingen door te nemen worden de kosten van regeldruk achterhaald. Daarnaast worden horecaondernemers geïnterviewd om een duidelijk beeld te krijgen van regeldruk en hoe de ondernemer die ervaart.

Zie ook de website van de Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 overhandigd aan staatssecretaris Keijzer

Op initiatief van de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW) is op 4 april jl. het Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer, verantwoordelijk voor het MKB. Het actieprogramma bevat 36 knelpunten. Twaalf daarvan worden in het vervolg van de maatwerkaanpak door de branches gezamenlijk met overheden, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders opgelost om zo de regeldruk merkbaar te verminderen.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de branches afgelopen zomer de Maatwerkaanpak 2.0 begonnen. In dit vervolg op de eerste maatwerkaanpak is samen met (mkb-) ondernemers uit de winkelstraat gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen tijdens het uitvoeren van hun vak. Het aantal en de diversiteit aan knelpunten laat zien dat er sprake is van een stapeling van de regeldruk. Knelpunten raken de ondernemer niet alleen in hun rol van ondernemer, maar ook in hun rol van werkgever en vakvrouw of -man. Het aantal regels waar ondernemers mee te maken hebben is groot, en het is niet eenvoudig om te achterhalen welke regels (en wanneer) van toepassing zijn. Daarnaast zijn de regels complex en om deze te begrijpen moet er vaak een beroep worden gedaan op externe partijen. Tot slot wijzigen regels snel, in het bijzonder regelgeving omtrent arbeidsvoorwaarden.

In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. Er zijn rondetafelbijeenkomsten georganiseerd met ondernemers, waarbij knelpunten voor het winkelambacht zijn geïdentificeerd. Daarnaast heeft Sira Consulting innovatielabs gehouden waarin ondernemers en branches samen met ministeries, inspecties, uitvoeringsorganisaties, en andere partijen gezamenlijk oplossingsrichtingen bedacht hebben voor twaalf concrete knelpunten.

De komende periode gaan de branches in samenwerking met ministeries, toezichthouders en andere partijen aan de slag om de oplossingen uit het actieprogramma te realiseren.

Het persbericht van de Coalitie Winkelambacht is hier te vinden. Het persbericht van EZK is hier te vinden. De link naar het rapport is hier te vinden.

Nieuwe collega: Brigitte Huisman

Graag stellen we onze nieuwe collega Brigitte Huisman voor.

Brigitte is eind november begonnen als adviseur bij Sira Consulting. Na de bachelor Sociologie en de master Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht wist ze dat ze graag een baan als beleidsadviseur wilde. Met name projectmatig werken en de variërende onderwerpen en opdrachten bij Sira Consulting spraken Brigitte aan. De afgelopen tijd heeft ze bij Sira Consulting gewerkt aan een kostenonderzoek in ggz en forensische zorg in opdracht van de NZa. Hierbij was Brigitte verantwoordelijk voor de dataverzameling en de controle van deze data.

Brigitte woont al een aantal jaren in Utrecht. Ze krijgt veel energie van mensen om zich heen en houdt van buitenactiviteiten, zoals bootcampen en hiken. Voor een strand- of boswandeling is ze dan ook altijd in.

Wij zijn blij  dat Brigitte ons team komt versterken en wensen haar veel succes en plezier!

Sira Consulting kleurt groen tijdens NLdoet

Ook dit jaar deed Sira Consulting weer mee aan NLdoet, de landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. De medewerkers van Sira Consulting werkten zich in het zweet in Het Vogelnest op landgoed Rhijnauwen bij Bunnik. Dit is dé plek waar jaarlijks 4.000 kleuters uit Utrecht en Bunnik hun eerste schoolreisje beleven. In Het Vogelnest maken kleuters die opgroeien in een stedelijke omgeving spelenderwijs kennis met de natuur. Geen overbodige luxe in een tijd waarin vergroening en duurzaamheid actuele thema’s zijn en buitenspelen niet vanzelfsprekend is. De klus was in eerste instantie gepland op 15 maart, maar vanwege de weersomstandigheden is in overleg besloten om de werkzaamheden te verplaatsen naar 29 maart.

Om het speelaanbod van Het Vogelnest af te stemmen op de educatieve wensen van de scholen, te voldoen aan de huidige veiligheidsnormen en het hele jaar geopend te kunnen zijn, stond een grondige renovatie op het programma. Zo is het wilgendorp versterkt en verder uitgebreid met nieuwe hutten en gangen. De stoomcursus wilgenvlechten van de aanwezige experts kwam hierbij goed van pas! Daarnaast is het groen op het terrein ondersteund met palen en is nieuw groen aangeplant. Verder is het kruidendoolhof afgemaakt en is onderhoud uitgevoerd aan het pand en de speeltoestellen. Zie hieronder de fotoreportage voor een impressie van de uitgevoerde klussen.

Sira Consulting is een maatschappelijk betrokken organisatie en vindt het belangrijk om dit ook tot uitdrukking te brengen in haar activiteiten. Dit past bij een onderzoeks- en adviesbureau dat bij het uitvoeren van projecten graag alle belanghebbende partijen betrekt en met de voeten in de klei staat.

Evaluatie wettelijke verplichting energie-audit voor grote bedrijven

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Op basis van deze richtlijn moeten EU-lidstaten grote ondernemingen verplichten elke vier jaar een energie-audit uit te voeren. Nederland heeft deze verplichting geïmplementeerd met de ‘Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie’. Deze is in 2015 in werking getreden.

Evaluatie wettelijke verplichting energie-audit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Sira Consulting de uitvoeringspraktijk van de verplichte energie-audit voor grote ondernemingen laten evalueren. Hiervoor is een enquête uitgezet bij alle bevoegd gezagen en een representatieve steekproef van grote ondernemingen. Na analyse zijn de enquêteresultaten met diverse stakeholders verdiept en verklaard in interviews en rondetafelgesprekken.

Onderzoeksresultaten

Uit de evaluatie blijkt dat de wettelijk verplichte energie-auditplicht in de huidige vorm beperkt bijdraagt aan het energiebewustzijn van grote ondernemingen. Dit komt doordat er in Nederland voor grote bedrijven al een uitgebreid palet aan regelgeving en overheidsinitiatieven bestaat om energie te besparen. Daarnaast blijkt dat bevoegd gezagen en ondernemingen vaak hoge kosten maken omdat bevoegd gezagen in de praktijk soms hogere of aanvullende eisen stellen aan de auditverslagen dan de Tijdelijke regeling en de door de RVO.nl ontwikkelde checklist voorschrijven.

Rapportage

EZK heeft het onderzoeksrapport is in december 2018 aangeboden aan te Tweede Kamer, als bijlage bij de Kamerbrief evaluatie energie-audits en inbreukprocedure EU-richtlijn energie-efficiëntie. De kamerbrief en het onderzoeksrapport kunt u vinden via de onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-evaluatie-energie-audits-en-inbreukprocedure-eu-richtlijn-energie-efficientie

Nieuwe collega: Jennifer Drenth

Graag stellen wij onze collega Jennifer Drenth aan u voor. Zij is begin september begonnen bij Sira Consulting als consultant.

Jennifer komt oorspronkelijk uit Groningen, woont sinds kort in Den Haag en heeft, na een bachelor mondzorgkunde, haar master in Health Economics gehaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Jennifer heeft in haar eerste maanden bij Sira Consulting onder andere gewerkt aan een bedrijfseffectentoets over het nieuwe milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe plassen (MHT). Jennifer heeft voor dit onderzoek veel betrokken partijen gesproken en brengt op basis hiervan de bedrijfseffecten van het MHT in kaart. Daarnaast onderzoekt Jennifer de gevolgen van enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012. Het gaat onder meer om ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) en bouwveiligheid.

Jennifer is een echte watersportliefhebber. Ze zeilt al van jongs af aan en heeft afgelopen zomer gezeild rondom Engeland. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, surft ze ook graag in Scheveningen.

Wij heten Jennifer van harte welkom in ons team!

Enquête ervaren regeldruk van de Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil weten hoe ondernemers regeldruk ervaren, en vooral wat er beter kan. De commissie vraagt ondernemers daarom hun ervaringen te delen via een enquête. De resultaten gebruikt de commissie om op donderdag 1 november 2018 te vergaderen met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken over de regeldruk voor ondernemers.

Positief signaal toch?

Zeker. Het afgelopen jaar is er in de media veel aandacht geweest voor de hoge ervaren regeldruk. Bij de acties in de zorg, het onderwijs en door de politie is vermindering van regeldruk steeds een belangrijk speerpunt. Wij zien in onze projecten ook dat mkb’ers en zzp’ers de regeldruk nog altijd als hoog ervaren en niet kunnen of durven te investeren door het woud van regels.

Het is dus positief dat de Tweede Kamer zich openstelt voor deze signalen en zich wil inzetten om Nederland ondernemervriendelijk te maken.

Waarom is dit dan toch een opvallende stap?

Branche- en ondernemersorganisaties dringen al jaren bij het kabinet aan op verlaging van de regeldruk. De kabinetten Balkenende en Rutte hebben hieraan invulling gegeven door de ministeries concrete doelstellingen mee te geven om de regeldruk te verminderen. Het ministerie van EZK heeft de taak om de voortgang bij het terugdringen van regeldruk te monitoren en informeert de Tweede Kamer periodiek hierover.

Ook werden er diverse programma’s gestart om knelpunten bij de ministeries aan te kaarten. Denk hierbij aan de mogelijkheid om signalen af te geven bij het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), het programma Ruimte in Regels voor groene groei en de maatwerkaanpak regeldruk bedrijven. Ook over de resultaten van deze initiatieven wordt periodiek gerapporteerd.

De Tweede Kamer zou na meer dan een decennium intensieve aandacht voor vermindering van regeldruk en alle initiatieven gericht hierop, een goed beeld moeten hebben van de stand van zaken. De noodzaak om een enquête te houden, suggereert echter het tegengestelde: de Tweede Kamer voelt zich niet goed geïnformeerd. En dat is opmerkelijk.

Gaat deze enquête dan iets opleveren?

Nee… en ja! ‘Nee’ omdat regeldruk een complex begrip is dat door individuele ondernemers, door u, wellicht lastig kan worden ingevuld. En ‘ja!’ omdat het probleem weldegelijk actueel is en zeker niet in belang afneemt.

Drie facetten verklaren waarom regels als vervelend worden ervaren: het is lastig om eraan te voldoen (werkbaarheid), de meerwaarde is niet duidelijk (ervaren nut) en/of het is duur om eraan te voldoen (kosten). Er is echter een vierde facet dat vaak over het hoofd wordt gezien: stapeling.

Het samenspel van de regels zorgt ervoor dat ondernemers elke week, dag in dag uit rekening moeten houden met regels en verplichtingen. Dit zorgt voor ergernis, moedeloosheid en hoge kosten. Niet omdat die ene regel nou zo lastig is, maar door de stapeling van alle regels. Een ondernemer kan daarom vaak niet goed aangeven welke regel hem of haar precies dwars zit, het gaat om het keurslijf dat de regels gezamenlijk vormen.

De resultaten van de enquête geven de Tweede Kamer mogelijk niet het gewenste inzicht in de problemen die ondernemers graag opgelost willen zien. Maar met de enquête kunnen ondernemers wel een belangrijk signaal afgeven.

Dus ik moet de enquête invullen?

Jazeker! Ook als u niet precies uw vinger kunt leggen op de reden waarom u af en toe moedeloos wordt van de regels. Met de enquête kunt u rechtstreeks aan de Kamer duidelijk maken dat er iets moet gebeuren aan belemmerende regelgeving.

Kortom: bent u ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf, een zzp’er of bezig met het starten van een bedrijf? Deel uw ervaringen met de Tweede Kamerleden. Dat kan door uiterlijk maandag 15 oktober 2018 de enquête in te vullen.

https://www.tweedekamer.nl/commissies/ezk/deel-nu-uw-ervaringen-over-regeldruk

Regeldruktoets wijziging WGBO

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Sira Consulting de regeldrukeffecten van de wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) getoetst. De WGBO heeft betrekking op de relatie tussen patiënt en hulpverlener en omschrijft hun rechten en plichten. De WGBO wijzigt op drie onderdelen.

Beter overleg tussen hulpverlener en patiënt

De eerste wijziging van de WGBO betreft de relatie tussen hulpverlener en patiënt. De huidige regels lijken te impliceren dat de hulpverlener de patiënt alleen hoeft te informeren over het voorgenomen onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. De wijziging verduidelijkt dat de hulpverlener de patiënt niet alleen moet informeren, maar dat zij met elkaar in gesprek moeten. Zo kunnen zij samen een goede afweging maken van de mogelijkheden en alternatieven.

Langere bewaartermijn van het medisch dossier

De tweede wijziging van de WGBO gaat over het de bewaartermijn van het medisch dossier van overleden patiënten. Deze wordt verlengd van 15 naar 20 jaar. Ook wijzigt het aanvangsmoment van de bewaartermijn.

Inzagerecht voor nabestaanden in het medisch dossier

De derde wijziging van de WGBO maakt het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten eenvoudiger en overzichtelijker. In de huidige situatie kan een hulpverlener op basis van beroepsgeheim meestal geen inzage geven in het medisch dossier van een overleden patiënt. Met de voorgenomen wetswijziging kan inzagerecht worden verkregen als:

  • De overleden patiënt bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven voor inzage na overlijden .
  • De nabestaande op grond van de Wkkgz een mededeling van een zorgaanbieder heeft ontvangen dat een incident heeft plaatsgevonden.
  • De nabestaande een zwaarwegend belang heeft bij inzage en aannemelijk kan maken dat dit belang wordt geschaad.

Het rapport met de resultaten van de regeldruktoets is te raadplegen via de onderstaande link: